top of page

Market Research Group

Public·35 members
Yeremey Fomin
Yeremey Fomin

Sprzedaz Od Pierwszego Wejrzenia |WORK|


  • \r\nPosiadamy w ofercie publikacje akademickie oraz szeroki wyb\u00F3r ksi\u0105\u017Cek z literatury polskiej i zagranicznej. W naszych zbiorach znajd\u0105 Pa\u0144stwo publikacje z ka\u017Cdej interesuj\u0105cej dziedziny naukowej, mi\u0119dzy innymi:\r\n\r\nNauk humanistycznych\r\nNauk spo\u0142ecznych\r\nNauk ekonomicznych\r\nNauk przyrodniczych\r\n\r\nOpr\u00F3cz fachowej literatury specjalistycznej obejmuj\u0105cej publikacje akademickie, napisane przez najwi\u0119kszych fachowc\u00F3w z danej dyscypliny, oferujemy szeroki wachlarz ksi\u0105\u017Cek z literatury pi\u0119knej, zar\u00F3wno polskiej, jak i zagranicznej.\r\nDzia\u0142 literacki jest na bie\u017C\u0105co uzupe\u0142niany o nowo\u015Bci i bestsellery rynku wydawniczego, ale nie zawiedzie tak\u017Ce tych z Pa\u0144stwa, kt\u00F3rzy pragn\u0105 zaopatrzy\u0107 si\u0119 w nie\u015Bmiertelne klasyki. Dzia\u0142 literatury pi\u0119knej podzielony zosta\u0142 przez nas na poddzia\u0142y zwi\u0105zane z literatur\u0105 m\u0142odzie\u017Cow\u0105, a tak\u017Ce r\u00F3\u017Cnorodnymi gatunkami, na przyk\u0142ad gatunkiem fantastycznym, spo\u0142eczno-obyczajowym, science fiction i wieloma innymi. W ka\u017Cdej z kategorii znajd\u0105 Pa\u0144stwo pozycje uporz\u0105dkowane wed\u0142ug popularno\u015Bci, nowo\u015Bci, a tak\u017Ce alfabetycznie i wed\u0142ug wydawnictwa, co u\u0142atwi proces poszukiwa\u0144 i decyzj\u0119.\r\nW naszej ofercie znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C praktyczne albumy i s\u0142owniki, podr\u0119czniki szkolne i akademickie, przewodniki turystyczne i mapy, a tak\u017Ce publikacje w formie audiobook\u00F3w, kt\u00F3rych mo\u017Cna s\u0142ucha\u0107 w podr\u00F3\u017Cy.\r\nOsobn\u0105 kategori\u0119 stanowi\u0105 ksi\u0105\u017Cki obcoj\u0119zyczne, szczeg\u00F3lnie przydatne dla os\u00F3b chc\u0105cych aktywnie \u0107wiczy\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci j\u0119zykowe oraz \u0142\u0105czy\u0107 przyjemne z po\u017Cytecznym. Pojawiaj\u0105 si\u0119 w niej r\u00F3wnie\u017C ksi\u0105\u017Cki, kt\u00F3re na razie nie doczeka\u0142y si\u0119 t\u0142umaczenia na j\u0119zyk polski, a kt\u00F3re zas\u0142uguj\u0105 na to, by polscy czytelnicy si\u0119 z nimi zapoznali.\r\nZach\u0119camy r\u00F3wnie\u017C do zapoznania si\u0119 z bogat\u0105 kolekcj\u0105 czasopism.\r\nKa\u017Cda z kategorii ksi\u0105\u017Cek jest regularnie uzupe\u0142niana, by wychodzi\u0107 naprzeciw potrzebom ka\u017Cdej czytelniczki i czytelnika."},"url":"\/Ksiazki\/Publikacje-akademickie,2195457,k.html","value":"Publikacje akademickie","shortValue":"Publikacje akademickie","description":"Publikacje akademickie s\u0105 niezb\u0119dn\u0105 pomoc\u0105 dydaktyczn\u0105 dla student\u00F3w i wyk\u0142adowc\u00F3w. W tej kategorii zebrali\u015Bmy dla Pa\u0144stwa teksty specjalist\u00F3w z takich dziedzin, jak nauki humanistyczne, nauki spo\u0142eczne, ekonomiczne, medyczne, \u015Bcis\u0142e i przyrodnicze. Ka\u017Cda taka kategoria zawiera podkategorie, aby poszukuj\u0105cy ksi\u0105\u017Cki z konkretnego tematu w \u0142awy spos\u00F3b nawigowali.\r\nZnajdziecie tu Pa\u0144stwo nie tylko podr\u0119czniki, ale r\u00F3wnie\u017C inne materia\u0142y edukacyjne, takie jak zeszyty \u0107wicze\u0144, atlasy i inne opracowania. Tego typu publikacje okazuj\u0105 si\u0119 niezb\u0119dne z procesie uczenia si\u0119, niezale\u017Cnie od etapu edukacyjnego.\r\nWierzymy, \u017Ce tylko ksi\u0105\u017Cki tworzone przez specjalist\u00F3w b\u0119d\u0105 najbardziej godnym zaufania \u017Ar\u00F3d\u0142em wiedzy, zw\u0142aszcza dla student\u00F3w, kt\u00F3rzy poszukuj\u0105 wsparcia i wskaz\u00F3wek przed egzaminami, zaliczeniami czy do pisania pierwszych, samodzielnych prac naukowych.\r\nAutorzy publikacji akademickich dziel\u0105 si\u0119 swoim do\u015Bwiadczeniem i wszechstronn\u0105 wiedz\u0105, by adepci sztuk wszelakich mogli w \u0142atwiejszy spos\u00F3b przyswoi\u0107, uporz\u0105dkowa\u0107 i utrwali\u0107 materia\u0142.\r\nCo wi\u0119cej, publikacje zawarte w tej kategorii nale\u017C\u0105 do sprawdzonych wydawnictw naukowych. Opr\u00F3cz ksi\u0105\u017Cek Wydawnictwa PWN, znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C materia\u0142y wydawnictw Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego, \u0141\u00F3dzkiego, Wydawnictwa Naukowego UAM, a tak\u017Ce naukowych wydawnictw zagranicznych, ciesz\u0105cych si\u0119 renom\u0105 na ca\u0142ym \u015Bwiecie, takich jak Cambridge University Press.\r\nStudenci, nauczyciele akademiccy i praktycy pracuj\u0105cy ju\u017C w zawodzie \u2013 wszyscy znajd\u0105 odpowiedni\u0105 dla nich publikacj\u0119 naukow\u0105 z interesuj\u0105cego ich tematu.","url":"\/Ksiazki\/Nauki-ekonomiczne,2195748,k.html","value":"Nauki ekonomiczne","shortValue":"Nauki ekonomiczne","description":"W kategorii Nauki ekonomiczne znajd\u0105 Pa\u0144stwo ksi\u0105\u017Cki traktuj\u0105ce o relacjach zachodz\u0105cych mi\u0119dzy kupuj\u0105cym a sprzedaj\u0105cym oraz analizach rynku.\r\nSzeroka dziedzina, jak\u0105 jest ekonomia, dostarcza wiedzy z zakresu finans\u00F3w, gospodarki, zarz\u0105dzania zasobami ludzkimi i wielu innych. Publikacje dotycz\u0105ce ekonomii mog\u0105 by\u0107 pomocne w wielu dziedzinach \u017Cycia, r\u00F3wnie\u017C je\u015Bli chodzi o marketing, PR, zarz\u0105dzanie zasobami ludzkimi. Ekonomia to nauka opisuj\u0105ca zar\u00F3wno skal\u0119 mikro, dotycz\u0105c\u0105 decyzji i wsp\u00F3\u0142dzia\u0142a\u0144 podejmowanych w przestrzeni gospodarstw domowych i przedsi\u0119biorstw, jak i stosunki makroekonomiczne, czyli dzia\u0142anie ca\u0142ej gospodarki.\r\nNajobszerniejszy dzia\u0142 \u201ENauk ekonomicznych\u201D stanowi\u0105 ksi\u0105\u017Cki o finansach i bankowo\u015Bci, kt\u00F3re poruszaj\u0105 zagadnienia niezb\u0119dne przy prowadzeniu dzia\u0142alno\u015Bci gospodarczej,\u00A0 przy podejmowaniu si\u0119 inwestycji czy nieodzowne dla rozumienia mechanizm\u00F3w rz\u0105dz\u0105cych bud\u017Cetem pa\u0144stwa.\r\nPrzygotowuj\u0105c si\u0119 do kariery w biznesie, warto si\u0119gn\u0105\u0107 po znane i lubiane podr\u0119czniki, np. \u201EPodstawy ekonomii\u201D autorstwa Romana Milewskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy od lat ciesz\u0105c\u0105 si\u0119 nies\u0142abn\u0105cym uznaniem \u201EGr\u0119 na gie\u0142dzie. Podr\u0119cznik pocz\u0105tkuj\u0105cego inwestora\u201D napisan\u0105 przez Cezarego Chybowskiego oraz Mart\u0119 Kuback\u0105.\r\nWszystkie publikacje wprowadzaj\u0105ce w tajniki nauk ekonomicznych cechuj\u0105 si\u0119 przyst\u0119pnym j\u0119zykiem i wnikliwym podej\u015Bciem do tematu, dzi\u0119ki czemu czytelnicy i czytelniczki zrozumiej\u0105 nawet skomplikowane mechanizmy finansowe.\r\nOpr\u00F3cz podstaw terminologii i najwa\u017Cniejszych poj\u0119\u0107, znajd\u0105 Pa\u0144stwo w naszych publikacjach r\u00F3wnie\u017C rozwi\u0105zania problem\u00F3w praktycznych, wiarygodne statystyki i wyliczenia. Wiedza wyniesiona z przyst\u0119pnych prac, znajduj\u0105cych si\u0119 w ofercie naszego wydawnictwa, o\u015Bmiela do \u015Bwiadomego i samodzielnego podejmowania swoich pierwszych decyzji inwestycyjnych. Zapraszamy do zapoznania si\u0119 z du\u017Cym wyborem aktualnych publikacji ekonomicznych.","url":"\/Ksiazki\/Marketing-reklama-PR,2195766,k.html","value":"Marketing, reklama, PR","shortValue":"Marketing, reklama, PR","description":"Marketing, reklama i PR to jedne z najdynamiczniej rozwijaj\u0105cych si\u0119 dziedzin wiedzy w XXI wieku. Stosunkowo m\u0142ode nauki maj\u0105 na celu wspieranie sprzeda\u017Cy wyrob\u00F3w i us\u0142ug oraz budowanie wizerunku przedsi\u0119biorstw, instytucji i os\u00F3b.\r\nKlasyczna definicja marketingu zosta\u0142a sformu\u0142owana przez Philipa Kotlera, kt\u00F3ry okre\u015Bli\u0142 marketing, jako \u201Enauk\u0119 i sztuk\u0119 badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produkt\u00F3w posiadaj\u0105cych warto\u015B\u0107 dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego\u201D. W ramach rozwijania si\u0119 marketingu, powsta\u0142o wiele koncepcji marketingowych, kt\u00F3re wykorzystywane s\u0105 tak\u017Ce w reklamie i public relations. \r\nSpecjali\u015Bci do spraw marketingu, reklamy i public relations w tworzeniu strategii sprzeda\u017Cy i komunikacji dla os\u00F3b, przedsi\u0119biorstw, marek, us\u0142ug i produkt\u00F3w mog\u0105 czerpa\u0107 z licznych podr\u0119cznik\u00F3w i opracowa\u0144, tworzonych przez praktyk\u00F3w i teoretyk\u00F3w marketingu, z kt\u00F3rych wymieni\u0107 warto Philipa Kotlera, Kevina Lane\u2019a Kellera i Gary\u2019ego Armstronga.\r\nMarketing mix, marketing emocjonalny, marketing sensoryczny i neuromarketing to zaledwie kilka z wielu powsta\u0142ych koncepcji i teorii marketingowych, z kt\u00F3rymi zapozna\u0107 si\u0119 mo\u017Cna poprzez wnikliw\u0105 lektur\u0119 publikacji zebranych na naszych wirtualnych p\u00F3\u0142kach. Specjali\u015Bci, pocz\u0105tkuj\u0105cy oraz studenci z zainteresowaniem powinni si\u0119gn\u0105\u0107 tak\u017Ce po publikacje z zakresu socjologii reklamy, psychologii konsumenta, komunikacji spo\u0142ecznej, storytellingu i brandingu.\r\nW zasobach Ksi\u0119garni Internetowej PWN znajd\u0105 Pa\u0144stwo podr\u0119czniki akademickie i publikacje specjalistyczne, skierowane do student\u00F3w, profesjonalist\u00F3w oraz os\u00F3b stawiaj\u0105cych pierwsze kroki w dziedzinie szerokorozumianego marketingu. W naszym asortymencie znajduj\u0105 si\u0119 publikacje z zakresu tradycyjnego marketingu, reklamy i public relations, a tak\u017Ce ksi\u0105\u017Cki o e-marketingu i e-commerce. W\u015Br\u00F3d publikacji odnosz\u0105cych si\u0119 do dzia\u0142a\u0144 reklamowych i marketingowych w Internecie, wymieni\u0107 warto opracowania dotycz\u0105ce narz\u0119dzi marketingowych, reklamowych i analitycznych, jak google adwords i google analitycs a tak\u017Ce ksi\u0105\u017Cki traktuj\u0105ce o marketing automation, SEM i SEO oraz o social mediach.","url":"\/Sprzedaz-od-pierwszego-wejrzenia,68693556,p.html","value":"Sprzeda\u017C od pierwszego wejrzenia","shortValue":"Sprzeda\u017C od pierwszego wejrzenia","description":"Niezale\u017Cnie od tego, czy prowadzisz sklep, czy zajmujesz si\u0119 projektowaniem powierzchni handlowych, czy tylko chcesz lepiej zrozumie\u0107 zachowania klient\u0026oacute;w, ta ksi\u0105\u017Cka zmieni tw\u0026oacute;j spos\u0026oacute;b patrzenia na zakupy.A\u017C 80% czasu klienci przeznaczaj\u0105 na przemieszczanie si\u0119 po sklepie, a nie na robienie w\u0142a\u015Bciwych zakup\u0026oacute;w. Oznacza to, \u017Ce nie s\u0105 oni skoncentrowani wy\u0142\u0105cznie na wrzucaniu produkt\u0026oacute;w do koszyka. Kluczem do sukcesu jest wi\u0119c odpowiednie zwr\u0026oacute;cenie uwagi klienta.Autor podkre\u015Bla, \u017Ce:* nawet drobne zmiany w sposobie ekspozycji towaru mog\u0105 przynie\u015B\u0107 spektakularne efekty,* wdra\u017Canie kosztownych strategii najcz\u0119\u015Bciej nie poprawia wynik\u0026oacute;w sprzeda\u017Cy,* czasem nale\u017Cy zaoferowa\u0107 mniej aby sprzeda\u0107 wi\u0119cej.Ksi\u0105\u017Cka jest przeznaczona dla zarz\u0105dzaj\u0105cych ekspozycj\u0105 towar\u0026oacute;w zar\u0026oacute;wno w sieciach market\u0026oacute;w, jak i w ma\u0142ych i \u015Brednich sklepach. Mo\u017Ce by\u0107 te\u017C bardzo interesuj\u0105c\u0105 lektur\u0105 dla samych klient\u0026oacute;w.Herb Sorensen jest wybitnym autorytetem w dziedzinie obserwacji i bada\u0144 zachowa\u0144 klient\u0026oacute;w. Od ponad 35 lat zajmuje si\u0119 prowadzeniem bada\u0144 w wielu krajach. Opatentowana przez niego technologia PathTracker\u0026reg; przyczyni\u0142a si\u0119 do zrewolucjonizowania strategii marketingowych w sprzeda\u017Cy detalicznej.Podsu\u0144 w\u0142a\u015Bciwy produkt, w\u0142a\u015Bciwemu klientowi, we w\u0142a\u015Bciwym czasie!"];dataLayer.push( ecommerce: null );dataLayer.push('ecommerce' : 'detail' : 'actionField': 'list': null,'products': ['name': "Sprzeda\u017C od pierwszego wejrzenia",'id': "9788326438103",'price': "41.65",'brand': "Wolters Kluwer",'category': "Marketing, reklama, PR",'variant': "book",],'productCategory' : breadCrumb[1] ? breadCrumb[1].value : null,'productSubCategory': breadCrumb[2] ? breadCrumb[2].value : null,'productDomain': breadCrumb[3] ? breadCrumb[3].value : null,'productAuthor' : "id":88933912,"personAlias":"id":88901013,"name":null,"surname":null,"secondaryName":null,"displayName":"Herb Sorensen","mainAliasDisplayName":"Herb Sorensen","mainAlias":false,"initial":"\u0000","personId":88868245,"imageId":null,"shortDescription":null,"aliases":null,"description":null,"birthDate":null,"deathDate":null,"lastUrl":null,"personRole":"id":65372160,"symbol":"author","roleName":"Autor");});/*]]>*/ Produkt niedostępny Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN Dodaj do schowka Opis

  • Dane szczegółowe

Sprzedaż od pierwszego wejrzenia Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep, czy zajmujesz się projektowaniem powierzchni handlowych, czy tylko chcesz lepiej zrozumieć zachowania klientów, ta książka zmieni twój sposób patrzenia na zakupy.Aż 80% czasu klienci przeznaczają na przemieszczanie się po sklepie, a nie na robienie właściwych zakupów. Oznacza to, że nie są oni skoncentrowani wyłącznie na wrzucaniu produktów do koszyka. Kluczem do sukcesu jest więc odpowiednie zwrócenie uwagi klienta.Autor podkreśla, że:* nawet drobne zmiany w sposobie ekspozycji towaru mogą przynieść spektakularne efekty,* wdrażanie kosztownych strategii najczęściej nie poprawia wyników sprzedaży,* czasem należy zaoferować mniej aby sprzedać więcej.Książka jest przeznaczona dla zarządzających ekspozycją towarów zarówno w sieciach marketów, jak i w małych i średnich sklepach. Może być też bardzo interesującą lekturą dla samych klientów.Herb Sorensen jest wybitnym autorytetem w dziedzinie obserwacji i badań zachowań klientów. Od ponad 35 lat zajmuje się prowadzeniem badań w wielu krajach. Opatentowana przez niego technologia PathTracker przyczyniła się do zrewolucjonizowania strategii marketingowych w sprzedaży detalicznej.Podsuń właściwy produkt, właściwemu klientowi, we właściwym czasie!
Sprzedaz od pierwszego wejrzenia

350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page